Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden IsoGoed Duurzaam Besparen BV- oktober 2018

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ISOGOED DUURZAAM BESPAREN B.V.

Artikel 1: Algemene begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever : Een natuurlijk persoon, dan wel een rechtspersoon die aan IsoGoed Duurzaam
Besparen BV en de met haar samenwerkende partners opdracht geeft werkzaamheden/diensten te
verrichten.
Opdrachtnemer: IsoGoed Duurzaam Besparen B.V, h.o IsoGoed en ZonnepanelenPlus, gevestigd te
Venray en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12054319, hierna te noemen
IsoGoed.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van IsoGoed, tenzij
uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing
indien en voor zover IsoGoed voor de te verrichten werkzaamheden/dienstverlening derden inschakelt.
2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
IsoGoed en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter
vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.
3. Deze voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van bestuurders en/of vennoten van
IsoGoed en alle voor werkzame personen, alsmede personen die namens IsoGoed optreden. De
toepasselijkheid blijft bestaan indien voormelde personen niet meer voor IsoGoed werkzaam zijn.
4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever zijn niet van toepassing op de
overeenkomst met IsoGoed.

Artikel 3: Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst
1. Aanbiedingen en offertes door IsoGoed zijn vrijblijvend. IsoGoed behoudt zich het recht voor
prijzen achteraf te wijzigen indien er sprake is van meerwerk, afwijkende specificaties, maten,
tekeningen etc. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en offertes geldt ook voor de door
opdrachtgevers bij IsoGoed geplaatste orders via het personeel van IsoGoed of via tussenpersonen,
tenzij door IsoGoed binnen 8 dagen na het gedane aanbod aan degene aan wie de offerte is gericht,
schriftelijk wordt medegedeeld dat sprake is van een bindend aanbod.
2. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de schriftelijke opdrachtbevestiging van
de order door de opdrachtgever aan IsoGoed.
3. Levertijden zijn immer indicatief en geven opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht
op ontbinding of schadevergoeding.
4. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts
binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door IsoGoed schriftelijk zijn bevestigd.
5. Voor opdrachten waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt
gemaakt, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens
reclamatie binnen 3 werkdagen.
6. In geval van mondeling, per telefax of per e-mail geplaatste opdrachten c.q. bestellingen wordt
een overeenkomst in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht c.q.
bestelling daadwerkelijk door opdrachtnemer uitvoering wordt gegeven en opdrachtgever niet
omgaand tegen deze uitvoering protesteert.
7. Berekeningen die door IsoGoed zijn gemaakt met betrekking tot maandelijkse lasten,
belastingvoordeel, rentes, opbrengsten en besparingen zijn afhankelijk van veel factoren en daarom
indicatief. Aan een dergelijke berekening kunnen daarom nimmer rechten worden ontleend.
8. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan
opdrachtgever doorberekend. IsoGoed is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen
wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen die
voor de opdracht van toepassing zijn, en/of andere kosten welke de kostprijs kunnen beïnvloeden.
Algemene voorwaarden IsoGoed Duurzaam Besparen BV- oktober 2018
9. Indien overeenkomst tot stand is gekomen op basis van een financiering vormt het wijzigen
van de rente door de externe geldverstrekker geen reden om de overeenkomst te ontbinden of onder
andere voorwaarden voort te zetten.
10. Indien er vooraf een schouw plaatsvindt en naar aanleiding hiervan blijkt dat er minder
zonnepanelen kunnen worden geplaatst, is dit geen reden tot ontbinding van de overeenkomst.
Overeenkomst vindt dan plaats volgens het aantal in de schouw berekende panelen met de daarbij
behorende prijs. Indien tijdens installatie blijkt dat er minder panelen kunnen worden geplaatst, geldt
dit artikel eveneens.
11. Onmiddellijk nadat de goederen door IsoGoed zijn geleverd aan opdrachtgever is
opdrachtgever aansprakelijk voor brand, diefstal, beschadiging en vermissing van de goederen. Indien
de offerte is gebaseerd op een doe-het-zelf pakket zijn de volgende producten in de prijs inbegrepen:
zonnepanelen, omvormer, bevestigingsmateriaal voor het dak en bekabeling van de zonnepanelen tot
en met de omvormer. Daarmee is in de prijs bijvoorbeeld het volgende niet inbegrepen: Bekabeling
van omvormer naar meterkast, stekkers, kabelgoten, extra groep in meterkast, schroeven voor het
bevestigingsmateriaal en eventuele verzwaringselementen bij een plat dak.

Artikel 4: Duur en einde overeenkomst
1. De overeenkomst vangt aan na schriftelijke ondertekening van de opdrachtbevestiging of de in
artikel 3 lid 5 en 6 genoemde andere mogelijkheden en is daarmee voor opdrachtgever bindend.
2. Indien de overeenkomst is gebaseerd op basis van een financiering heeft de opdrachtgever het
recht de overeenkomst te ontbinden tot 7 dagen voor de levering indien de financiering door en op
initiatief van de geldgever wordt afgewezen. Opdrachtgever dient in dat geval een schriftelijke
afwijzing van de geldgever te overhandigen. Indien er externe kosten zijn gemaakt voor een advies- of
schouwrapport zullen in dat geval uitsluitend deze advieskosten bij de klant in rekening worden
gebracht.
3. De overeenkomst kan tussentijds, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst is vereist, per aangetekende brief of email door IsoGoed worden beëindigd,
indien:
a. De opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of de
overeenkomst niet nakomt.
b. De opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven.
c. De opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt.
d. De opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te
verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een
schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 84 e.v. van de Faillissementswet van toepassing
is verklaard.
e. Op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever op
andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de
overeenkomst, na te kunnen komen.
f. Indien opdrachtgever niet kredietwaardig is voor de geldelijke nakoming van de
overeenkomst, dit uitsluitend ter beoordeling van IsoGoed.

Artikel 5: Zekerheidsstelling en voorschotten
1. Alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst c.q. tot voortzetting van de reeds
aangevangen werkzaamheden is IsoGoed bevoegd van opdrachtgever de te betalen prijs te verlangen
dan wel van de opdrachtgever een zekerheidsstelling te verlangen, zulks ter vrije keuze van IsoGoed.
2. Indien de opdrachtgever weigert het gevraagde voorschot te voldoen c.q. de gevraagde
zekerheidsstelling te bieden, dan is IsoGoed gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden middels een schriftelijke mededeling, zulks onverlet de in artikel 4 genoemde
ontbindingsgronden en onverlet het recht van IsoGoed om in een dergelijk geval schadevergoeding
van de opdrachtgever te verlangen.
Algemene voorwaarden IsoGoed Duurzaam Besparen BV- oktober 2018

Artikel 6: Uitvoering van de werkzaamheden
1. IsoGoed en de met haar samenwerkende partners zullen de opdracht goed en zorgvuldig
uitvoeren, en zal de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen met
inachtneming van de door de wet gestelde eisen.
2. In geval van klachten over het materiaal is IsoGoed niet verder gehouden tot garantie dan
hetgeen aan garantie door de fabrikant van het materiaal wordt verleend.
3. Op de werkzaamheden/montage wordt door IsoGoed twee jaar garantie gegeven.
4. De opdrachtgever is in het kader van een juiste taakvervulling gehouden de medewerkers van
IsoGoed en de met haar samenwerkende partners toegang te verlenen tot alle plaatsen in het bedrijf of
de woning, waar de aanwezigheid naar het oordeel van de betreffende medewerkers in het kader van
de uitvoering van de werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk is.
5. De opdrachtgever is gehouden aan IsoGoed tijdig alle gegevens en inlichtingen te verschaffen
die deze noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden/diensten te kunnen
verrichten.
6. IsoGoed zal uitsluitend door betonvloeren en platte daken boren indien opdrachtgever hier
nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Eventuele schade die hieruit voortvloeit is nadrukkelijk
voor rekening en risico van opdrachtgever.
7. Indien door de schuld van opdrachtgever geplande werkzaamheden/diensten niet kunnen
worden uitgevoerd, is de opdrachtgever de daaraan verbonden kosten aan IsoGoed verschuldigd,
behoudens in het geval de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmachtsituatie als
nader omschreven in artikel 9 lid 1.
8. IsoGoed behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te
schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht.
9. Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls als één van hen dit noodzakelijk acht voor een
goede uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen in
onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
11. Indien van toepassing draagt opdrachtgever zorg voor het verkrijgen van een vergunning voor
het plaatsen van de zonnepanelen. IsoGoed kan derhalve nimmer aansprakelijk gesteld worden indien
achteraf blijkt dat er sprake is van een vergunningsplicht.
12. Indien de montagedatum, om welke reden dan ook, wordt uitgesteld, geeft dit Opdrachtgever
geen recht op schadevergoeding zolang de nieuwe montagedatum binnen 6 weken van de
oorspronkelijk afgesproken montagedatum ligt. Indien de nieuwe montagedatum meer dan 6 weken
later ligt dan de oorspronkelijke datum, zal er een vergoeding plaatsvinden over het opbrengstverlies
vanaf 6 weken na de oorspronkelijke installatiedatum tot aan de daadwerkelijke installatiedatum. Een
uitstel van de montagedatum door IsoGoed kan nimmer tot ontbinding van de overeenkomst door
Opdrachtgever leiden.
13. IsoGoed gehouden om de wifiverbinding bij de installatie tot stand te brengen indien
opdrachtgever voor deze optie in de offerte heeft gekozen. Deze verplichting beperkt zich tot de eerste
installatie. Indien de wifiverbinding op een later moment om wat voor reden dan ook wegvalt, zal
IsoGoed kosten berekenen voor het opnieuw tot stand brengen van de verbinding.

Artikel 7: Betaling, rente en kosten
1. De opdrachtgever betaalt 50% van het factuurbedrag bij opdracht en 50% van het
factuurbedrag binnen 7 dagen na levering. Indien de montage niet door IsoGoed wordt gedaan, dient
het volledige bedrag voor levering te zijn voldaan.
2. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering
dan ook.
3. IsoGoed is gerechtigd om kosten van meerwerk achteraf in rekening te brengen bij de
Opdrachtgever indien deze kosten niet zijn meegenomen in de offerte/opdrachtbevestiging.
Opdrachtgever verplicht zich deze kosten binnen 14 dagen te voldoen aan opdrachtnemer.
Algemene voorwaarden IsoGoed Duurzaam Besparen BV- oktober 2018
4. Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 genoemde datum, dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de
schuld, verhoogd met wettelijke rente vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden,
binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.
5. Indien de betaling inclusief wettelijke rente niet binnen 10 dagen na de datum van de
aanmaning heeft plaatsgevonden komt bij dienstverlening op reguliere basis de aanspraak op de
werkzaamheden/dienstverlening te vervallen. Alle nog verschuldigde termijnen worden terstond in
zijn geheel opeisbaar.
6. Zodra de volledige schuld, verhoogd met wettelijke rente, is voldaan kan weer aanspraak
worden gemaakt op werkzaamheden c.q. dienstverlening.
7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door IsoGoed en/of het door IsoGoed
ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso
van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende wettelijke rente komen voor rekening
van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de
opdrachtgever verschuldigde som.
8. In tegenstelling tot artikel 1 kan de betaling ook ineens plaatsvinden indien de betaling
plaatsvindt vanuit een financiering of lease. In dat geval dient de betaling binnen 14 dagen nadat de
werkzaamheden zijn afgerond volledig te worden voldaan.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
IsoGoed behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde en te leveren producten totdat de prijs
hiervoor geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt tevens voor de overige vorderingen
genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die IsoGoed tegen opdrachtgever heeft of zal verkrijgen. Zolang de
eigendom niet op opdrachtgever is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of aan een
derde enig ander recht daarop verlenen. Indien opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen jegens IsoGoed of IsoGoed goede grond geeft te vrezen dat hij hierin tekort zal
schieten, is IsoGoed gerechtigd, zonder dat hiertoe enige nadere machtiging van de zijde van
opdrachtgever is vereist, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te (laten) nemen,
Hiertoe zal opdrachtgever alle medewerking verlenen. De kosten verbonden aan de terugneming zijn
voor rekening van opdrachtgever, evenals de overige schade die IsoGoed lijdt. De genoemde kosten
belopen tenminste 15% van de koopprijs.

Artikel 9: Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en tengevolge waarvan de normale
uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de
schuld of risicosfeer van de partijen ontstaan, zoals:
– oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen
– niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden
– werkstaking, blokkades
– bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, e.d.)
– weersomstandigheden die het onmogelijk maken werkzaamheden te verrichten.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort zonder dat er sprake is van
schadevergoeding. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van
partijen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst
te ontbinden. In geen geval zal IsoGoed gehouden zijn tot het vergoeden van door de opdrachtgever
geleden schade in geval van overmacht.
3. Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door IsoGoed is beëindigd, is door
de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de
stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.
Algemene voorwaarden IsoGoed Duurzaam Besparen BV- oktober 2018

Artikel 10: Annulering
Indien de opdrachtgever zijn order, na ondertekening van de opdrachtbevestiging, alsnog geheel of
gedeeltelijk wenst te annuleren, dan behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
IsoGoed. Alsdan is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering door IsoGoed reeds
gemaakte kosten van voorbereiding, opslag, materiaal, loonkosten etc. te vergoeden met een minimum
van € 500,- van het factuurbedrag. Indien de overeenkomst op basis van financiering tot stand is
gekomen, mag de opdrachtgever de order kosteloos annuleren na overleggen van een, op initiatief van
de geldgever, afgegeven schriftelijke afwijzing door de geldgever. Indien er een adviesrapport of
schouwrapport is opgemaakt, dient opdrachtgever deze kosten bij annulering altijd te vergoeden aan
IsoGoed.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
1. IsoGoed aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe
schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of
uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt
gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel de directe schade niet door de
verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de
overeenkomst is gemoeid, met dien verstande dat bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd de totale
aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de door de opdrachtgever te betalen vergoeding over een periode
van ten hoogste zes maanden direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende
gebeurtenis.
3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is
van opzet of grove schuld van IsoGoed of van haar leidinggevende werknemers.
4. IsoGoed kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de staat van onderhoud van het dak
waarop de zonnepanelen worden geplaatst en mag erop vertrouwen dat de dakconstructie voldoende
dragend is. Indien opdrachtgever hierover twijfels heeft kan hij vooraf een berekening laten maken
door een derde partij. Opdrachtgever verklaart dat het dak geen asbesthoudende materialen bevat en is
aansprakelijk voor kosten (nu en in de toekomst) indien er toch asbesthoudende materialen in het dak
blijken te zitten.
5. Opdrachtgever is ervan op de hoogte dat bij de installatie een mogelijkheid bestaat dat enkele
dakpannen breken en zal daarom voor installatie een aantal vervangende dakpannen op voorraad
hebben. Kosten hiervoor zijn niet inbegrepen in de prijsstelling en komen voor rekening opdrachtgever
6. IsoGoed is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen, verlof opnemen vanwege de installatie of schade door uitval van
het systeem.
7. IsoGoed informeert opdrachtgever over bestaande wet- en regelgeving, bestaande
jurisprudentie en subsidieregelingen. Het is opdrachtgever bekend dat wet- en regelgeving,
jurisprudentie en subsidieregelingen kunnen wijzigen. IsoGoed kan daarom nimmer aansprakelijk
worden gesteld voor wijzigingen op dit gebied
8. Indien IsoGoed de werkzaamheden heeft uitbesteed aan een derde partij kan IsoGoed niet
aansprakelijk gesteld worden voor deze werkzaamheden. In dat geval zal Opdrachtgever deze derde
partij aansprakelijk stellen.
9. Alvorens IsoGoed aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden IsoGoed zo mogelijk
in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering der overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke
termijn voor eigen rekening te herstellen. In dat geval is IsoGoed uitsluitend gehouden de gemaakte
fout te herstellen en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele indirecte kosten zoals
bijvoorbeeld (en niet limitatief) kosten opbrengstverlies of kosten aanwezig zijn Opdrachtgever.
10. Indien Opdrachtgever het systeem zelf geheel of gedeeltelijk monteert, kan IsoGoed nimmer
aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade met betrekking tot de montage.
Nadrukkelijk wordt gesteld dat in dat geval schade aan de omvormer als gevolg van een onjuiste
aansluiting niet voor rekening van IsoGoed kan komen.
Algemene voorwaarden IsoGoed Duurzaam Besparen BV- oktober 2018
11. Indien opdrachtgever zelf het dak heeft opgemeten, is opdrachtgever verantwoordelijk voor
een juiste berekening. IsoGoed kan niet aansprakelijk gesteld worden voor extra kosten als gevolg van
een verkeerde berekening van opdrachtgever.
13. Opdrachtgever zal IsoGoed vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden
met het aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst. Tevens zal opdrachtgever nimmer directie,
medewerkers en aan IsoGoed gelieerde personen persoonlijk aansprakelijk stellen.
14. Indien er een mogelijkheid is om via Wifi de prestaties van het systeem online te volgen, is
opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van voldoende Wifi signaal vanaf de router.
Indien, om wat voor redenen dan ook, de installateurs van IsoGoed de wifimogelijkheid niet kunnen
aanleggen, is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van deze wifimogelijkheid.
IsoGoed is nimmer aansprakelijk voor de eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt.
15. IsoGoed kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor het niet verkrijgen van een
financiering door de opdrachtgever. Het laten installeren van de opdracht voordat de financiering tot
stand is gekomen is daarmee volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever.
16. Opdrachtgever verplicht zich de meterkast geïnstalleerd te hebben conform de NEN1010
normen. IsoGoed kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een
niet volgens de NEN1010 geïnstalleerde meterkast
17. Indien opdrachtgever de BTW over de aanschaf van de zonnepanelen wil terugvorderen van
de belastingdienst dient de tenaamstelling van de factuur overeen te komen met de tenaamstelling van
de energienota. IsoGoed kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze documenten niet
overeenkomen.
18. Opdrachtgever is verplicht de installatie aan te melden bij de netbeheerder via
www.energieleveren.nl. Omdat deze aanmelding alleen door opdrachtgever gedaan kan worden, kan
IsoGoed kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het niet aanmelden.

Artikel 12: Onderzoek en klachten
1. Bij aflevering en montage van de producten is opdrachtgever verplicht nauwkeurig te
onderzoeken of te laten onderzoeken of deze in alle opzichten aan de overeenkomst beantwoorden.
Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat de afgeleverde producten niet aan de
overeenkomst beantwoorden indien hij IsoGoed daarvan niet binnen redelijke tijd nadat hij dit heeft
ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, kennis heeft gegeven. Wanneer opdrachtgever
geen consument is, dient hij zichtbare gebreken binnen 7 dagen na aflevering aan IsoGoed te melden
en onzichtbare gebreken binnen 14 dagen nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren
te ontdekken. Wanneer opdrachtgever een consument is, dient hij gebreken binnen 2 maanden na de
aflevering en montage te melden. Na het vervallen van deze termijn kan geen aanspraak worden
gemaakt op schadevergoeding met betrekking tot deze gebreken.
2. Een klacht over de aflevering van de materialen en/of de oplevering van het systeem kan
nimmer leiden tot het opschorten van de betalingsverplichting van opdrachtgever.
3. Het is opdrachtgever bekend dat bij het plaatsen van zonnepanelen dakpannen enigszins
omhoog kunnen komen te staan vanwege de beugels die onder de dakpannen worden geplaatst. Ook
kunnen er krassen op de dakpannen ontstaan. Er mag hierdoor echter nimmer lekkage ontstaan. In alle
andere gevallen vallen deze werkzaamheden onder de normale afwijkingen. Tevens is het
opdrachtgever bekend dat wanneer het dak niet recht is, dat wil zeggen dat er een kromming of een
bolling in het dak aanwezig is, de zonnepanelen de ligging van het dak volgen. Indien de
zonnepanelen hierdoor niet geheel recht liggen, valt dit onder de normale afwijkingen en kan IsoGoed
hier nimmer voor aansprakelijk worden gesteld.
4. Er kan een kleurverschil tussen de panelen zijn of ontstaan. Op kleurverschillen wordt door
leveranciers van zonnepanelen geen garantie gegeven en hierdoor vallen kleurverschillen onder de
normale afwijking waardoor panelen op basis van kleurverschil niet vervangen worden en er ook geen
recht op schadevergoeding kan zijn.
Algemene voorwaarden IsoGoed Duurzaam Besparen BV- oktober 2018
Artikel 13: kWh garantie
Indien Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever een kWh garantie verstrekt, gelden hiervoor,
naast de separaat opgemaakte voorwaarden voor de kWh-garantie de volgende voorwaarden:
– kWh-garantie is uitsluitend van toepassing indien uit de opdrachtbevestiging blijkt dat
opdrachtgever hiervoor heeft gekozen
– kWh-garantie is uitsluitend van toepassing voor de duur waarvoor de opdrachtgever heeft
gekozen. Dit blijkt uit de opdrachtbevestiging.
– De installatie is door IsoGoed uitgevoerd.
– De zonnepanelen liggen elke dag van het jaar tussen 10.00 uur en 15.00 uur niet in de
schaduw.
– Opdrachtgever kan aantoonbaar maken dat de zonnepanelen minstens iedere twee jaar zijn
gereinigd.
– De garantie is gebaseerd op de exacte locatie van de geïnstalleerde installatie en bedraagt 85%
van het te verwachten rendement op basis van het systeem, de locatie en de degradatie van het
paneel.
– Opdrachtgever verplicht zich te allen tijde een internetconnectie aan te houden zodat IsoGoed
actief het systeem kan monitoren. Bij het uitvallen van de connectie verplicht Opdrachtgever
zich dit binnen 30 dagen te herstellen. Indien de connectie langer dan 30 dagen afwezig is,
vervalt de garantie.
– kWh-garantie geldt alleen indien het systeem deugdelijk werkt. Indien materialen kapot zijn of
niet goed functioneren geldt uitsluitend de productgarantie.
– De vergoeding voor de kWh bedraagt het dan geldende tarief dat wordt verkregen met een
opgewekte kWh vanuit de zonnepanelen met een maximum van € 0,22 per kWh.
– Het te verwachten rendement afgezet tegen de garantie kan uitsluitend door IsoGoed worden
bepaald. Alternatieve metingen zijn derhalve uitgesloten. Ook de berekening in de offerte is
hierin niet leidend.
– In het geval er sprake is van ‘force majeure’ heeft IsoGoed het recht de kWh garantie niet toe
te kennen. Force majeure zijn extreme verschijnselen zoals (niet limitatief) sneeuwstormen,
kernexplosies, aardbevingen etc.
– De berekening en toekenning van de kWh garantie vindt plaats na iedere periode van 5 jaar en
kan slechts éénmalig worden geclaimd.
– Voor de kWh-garantie zijn aparte voorwaarden op gesteld die zijn te downloaden op de site
van IsoGoed. Opdrachtgever verklaart ook deze voorwaarden te hebben ontvangen en gelezen.
Dit artikel is uitsluitend van toepassing indien de kWh garantie door IsoGoed wordt verstrekt. Indien
de kWh garantie door de leverancier van IsoGoed wordt verstrekt, gelden de voorwaarden van de
leverancier.

Artikel 14: Wijziging
IsoGoed is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In
het geval IsoGoed tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder
gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd
binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de
toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg
over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de
gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt, beheersen deze vanaf de door
IsoGoed genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken

Artikel 15: Geschillen en Toepasselijk recht
1. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien kan een geschil worden voorgelegd
aan het arrondissement waarin opdrachtnemer gevestigd is.
Algemene voorwaarden IsoGoed Duurzaam Besparen BV- oktober 2018
2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Op alle door IsoGoed gedane aanbiedingen en/of offertes, hoe ook genaamd, alsmede op alle
met IsoGoed gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.