­

Juist niet. Bij spouwmuurisolatie wordt tegenwoordig gewerkt met onbrandbare producten. Hierdoor wordt uw woning juist brandveiliger.

Nee, inzakken van de isolatie leverde in de vorige eeuw nog wel eens problemen. Inmiddels zijn de technieken en materialen zo verbeterd dat inzakken niet meer mogelijk is.

Onvoldoende ventileren brengt de gezondheid van de bewoners in gevaar. Het is belangrijk te ventileren. Om niet overbodig veel energie te gebruiken, moet dit met verstand gebeuren of kan men een ventilatiesysteem met warmteterugwinning aanschaffen.

In een woning wordt de lucht verontreinigd door menselijke activiteiten en in mindere mate door stoffen die uit huisraad en bouwmaterialen vrijkomen. Roken, verbrandingstoestellen (bijv. geisers zonder afvoer) en CO2-produktie door de mens, vormen belangrijke bronnen van verontreiniging. Zelfs uit luchtverfrissers komen nogal eens schadelijke stoffen vrij. Ook een hoog vochtgehalte heeft invloed op de binnenlucht-kwaliteit vanwege een grotere kans op de ontwikkeling van schimmels en huisstofmijt, die aanleiding kunnen geven tot allergische reacties. Voldoende ventilatie is zonder meer noodzaak voor een gezond binnenmilieu en dat kost energie. Met verstand ventileren wil zeggen altijd een zekere “basisventilatie” en, op momenten dat de lucht wordt verontreinigd, extra ventileren (bijv. koken, feestjes, schilderen, roken, etc.).

Het isoleren van een deel van de woning vermindert de warmteverliezen door dat constructiedeel en levert energiebesparing op.

Als een deel van de constructie (bijvoorbeeld de zijgevel) wordt geïsoleerd, zal er minder warmte door dat deel verloren gaan. Het warmteverlies door niet geïsoleerde constructiedelen (bijv. de voor en de achtergevel) zal hierdoor niet toenemen; immers het temperatuurverschil tussen de binnen en buitenmuur is niet veranderd, net zo min het isolatieniveau van de constructie. De afname van het warmteverlies door de geïsoleerde constructiedelen leidt dan ook zonder meer tot minder stoken, dus energiebesparing.Wel geniet het de voorkeur de gehele schil van de woning te isoleren en niet enkel bepaalde geveldelen. Wanneer een muur slechts gedeeltelijk geïsoleerd wordt kan er condensatievorming optreden op de scheiding tussen het wel en niet geïsoleerde deel met alle gevolgen van dien. Uw isolatiebedrijf kan u hierover informeren.

Hoe meer frisse (buiten)lucht er in de kamer komt, des te beter en des te gezonder. Een half uur luchten is meestal voldoende om een vertrek weer fris te krijgen.

Vervanging van enkel glas door dubbel glas maakt dat de kans op beslagen ramen afneemt. Toepassing van dubbel glas heeft als gevolg dat de temperatuur van de ruit aan de binnenzijde hoger wordt, waardoor onder normale omstandigheden de ramen niet beslaan. Tijdelijk kan er echter wel condensatie optreden, bijvoorbeeld op het raam in de keuken tijdens het koken. Ook als er veel mensen aanwezig zijn (feestje), is het heel normaal dat de ramen beslaan.

Door spouwmuurisolatie kan geen condensatie optreden.
De vochtigheidsgraad in een woning wordt voornamelijk bepaald door de mate van ventilatie en heeft met isolatie niets te maken. Op kritieke plaatsen, zoals in hoeken achter gordijnen, lateien boven ramen en muren achter kasten kan condensatie optreden. Dat kan zich ook voordoen na het isoleren. Men zal dan ook bewust gebruik moeten (blijven) maken van ventilatieroosters, klepraampjes en mechanische ventilatie.

Om de relatieve vochtigheid binnen in de winter te verlagen moet juist meer geventileerd worden. Buitenlucht voelt in de herfst en winter vaak vochtig aan, maar als gevolg van de lage temperatuur bevat deze toch maar weinig waterdamp. De binnenlucht heeft het vochtgehalte van de buitenlucht plus het woonvocht dat in huis wordt geproduceerd (koken,

wasdrogen, planten, mensen, etc.). Als er niet genoeg wordt geventileerd, stijgt door het woonvocht het vochtgehalte van de binnenlucht. Door ventileren komt dus droge lucht naar binnen en wordt vochtige lucht afgevoerd.

Spouwen in muren mogen bijna altijd volledig worden gevuld, mits het door een deskundige firma en met een goedgekeurd materiaal wordt gedaan.

Een luchtspouw isoleert juist niet goed. De lucht in een spouw staat namelijk nooit “stil”, er is altijd een luchtstroming waardoor warmte wordt afgegeven. Ook is het zo dat, bijvoorbeeld bij een spouwmuur, het warme binnenspouwblad warmte afstraalt naar het koude buitenspouwblad. Deze warmtestraling gaat dwars door die luchtlaag heen en vormt ca 80% van de totale warmteoverdracht. Vulling met een isolatiemateriaal vermindert de warmteafgifte door luchtcirculatie en straling grotendeels.

Buitenwanden van woningen en andere gebouwen hoeven niet te kunnen ademen. De hoeveelheid vocht (waterdamp) die door wanden wordt afgevoerd, is namelijk meestal niet meer dan 2% procent van de totale hoeveelheid. De rest (98%) wordt door ventilatie naar buiten afgevoerd. Het al dan niet kunnen ademen heeft daarom nauwelijks invloed op de vochtigheid van de binnenlucht.

Hier kunnen we helder in zijn: In vrijwel alle gevallen is dit interessant. Indien u toch twijfels heeft, neem dan gerust contact met ons op.

U kunt het volledige BTW-bedrag dat op de factuur staat terugkrijgen. Hierop wordt door de fiscus een forfaitair bedrag ingehouden in verband met de te betalen BTW over de teruglevering. Dit bedrag is op jaarbasis € 20,- per 1.000 Wp opwekvermogen.

Stel dat u per 1 juli een systeem installeert met 3.000 Wp opwekvermogen en de BTW op de factuur is € 800,-. Het door de belastingdienst is dan € 60,- (3 x € 20,-) op jaarbasis. Omdat de installatie in het 3e kwartaal plaatsvindt, wordt het forfait nog gecorrigeerd naar een halfjaar, waardoor het bedrag uitkomt op € 30,-. U krijgt dus € 770,- terug.

Vanaf het tweede jaar vraagt u de kleine ondernemersregeling aan waardoor u geen BTW meer hoeft te betalen.

Ja, wij hebben hiervoor een samenwerking gesloten met de Stichting Duurzaam Fiscaal Advies (www.stidufa.nl). Tegen een gereduceerd tarief neemt deze stichting alle administratie van u over.

U kunt niet er niet voor kiezen om geen ondernemer te zijn. Wel kunt u er als particulier voor kiezen om u niet te melden bij Belastingdienst. In dat geval hoeft u niet te voldoen aan de administratieve verplichtingen maar krijgt u vanzelfsprekend ook de BTW niet terug.

U komt in aanmerking voor deze regeling zolang het saldo BTW-bedrag over een kalenderjaar € 1.345,- of minder is. Als particulier zult u nooit over dit bedrag gaan en dus komt u hiervoor altijd in aanmerking.

Voor het terugkrijgen van BTW moet u de volgende acties ondernemen?

–  Inschrijven bij de belastingdienst als BTW-ondernemer

–  BTW-aangifte doen in het jaar van aanschaf.

–  Aanvragen kleine ondernemersregeling vanaf het tweede jaar.

Op grond van een uitspraak van het Europese Hof kunnen de particulieren die vanaf 20 juni 2013 zonnepanelen hebben aangeschaft en energie terugleveren aan het net de BTW hierover terugkrijgen. Hierbij dient u zich in het jaar van aanschaf te laten registreren bij de belastingdienst (en dus niet bij de Kamer van Koophandel) als BTW-ondernemer. Vanaf het tweede jaar kunt u gebruik maken van de kleine ondernemersregeling. Voordeel hierbij is dat u de BTW over de aanschafprijs terugkrijgt en vanaf het tweede jaar geen BTW hoeft af te dragen over de geleverde energie.

Voor zonnepanelen geldt het hoge BTW-­‐tarief van 21%. Deze BTW kan achteraf worden teruggevraagd bij de belastingdienst.

Ja, altijd.

60 jaar (en 65 jaar met een duur van maximaal 10 jaar).

Nee, op dit moment zijn hier geen mogelijkheden voor.

Er zijn verschillende banken die een financiering aanbieden voor duurzame energie. GreenLoans is een bank die zich heeft gespecialiseerd in duurzame financieringen. U kunt hier een financiering aanvragen opwww.greenloans.nl. Er zijn echter meerdere banken die een financiering aanbieden voor duurzame energie

Ja, altijd. Vaak wordt er gekozen om de investering te verlagen met het bedrag aan subsidie.

Ja, door de enorme prijsdaling van zonnepanelen is er gelijk een maandelijkse besparing. Door de steeds stijgende energieprijzen gaat de besparing snel oplopen. Daarnaast krijgt de BTW terug en wordt de waarde van uw huis hoger. Er is dus zeker een grote besparing. Ook belangrijk is dat de lease na 10 of 15 jaar is afgelopen en dat u daarna ” gratis” energie heeft.

De aanschaf van zonnepanelen geldt als woningverbetering en de betaalde rente is daardoor fiscal aftrekbaar. Omdat het een annuitaire aflossing betreft, voldoet het ook aan de nieuwe voorwaarden voor de fiscale aftrekbaarheid.

Bij lease is de rente en aflossing lager dan de energiebesparing. Hierdoor kunt u zonder kosten direct een rendement hebben. Daarnaast profiteert u van subsidie en de waardestijging van de woning. Ook neemt het voordeel jaarlijks toe door de stijging van de energieprijzen. Na het einde van de leaseperiode zal het voordeel nog groter worden.

Afhankelijk van de installatie in de meterkast adviseren wij maximaal het volgende aantal Wp:

3 x 25A 20.625Wp
3 x 35A 26.845 Wp
3 x 50A 38.940 Wp
3 x 63A 50.150 Wp
3 x 80A 61.950 Wp

Bij grotere aansluitingen is er sprake van een grootverbruikersaansluiting.

Voor de inkomsten-­‐ en vennootschapsbelasting geldt dat aannemelijk moet worden gemaakt dat er een zakelijk gebruik is. Meestal wordt de energierekening daarom zakelijk gefactureerd en vindt er een verrekening voor het privé-­‐gedeelte plaats. Dit is echter niet noodzakelijk. Criterium is alleen dat er aannemelijk wordt gemaakt dat het verbruik zakelijk is. Dit kan bijvoorbeeld ook worden aangetoond door middel van de jaarcijfers waarin het zakelijke verbruik is opgenomen. Voor de BTW-­‐verreking is het wel belangrijk dat de factuur voor de zonnepanelen op naam van het bedrijf komt. Indien er tevens privé-­‐gebruik is kan dit door de accountant voor zowel de inkomsten-­‐/vennootschapbelasting als de BTW worden gecorrigeerd.

Hoe groter het verbruik, hoe minder het voordeel. Vanaf 50.000 kWh is de energiebelasting namelijk slechts € 0,0113 en moet er goed gerekend worden of zonnepanelen interessant zijn. Tot 50.000 kWh is de aanschaf voor ondernemers zonder meer interessant.

De fiscale voordelen kunnen alleen worden bereikt door bedrijven met een winstoogmerk, omdat de kosten van de winst worden afgetrokken. Voor non-­‐profit organisaties zijn er daarom geen fiscale stimuleringsmaatregelen.

Door het grote fiscale voordeel is dit bij IB-­‐ondernemers gemiddeld 5 jaar en bij VPB-­‐ ondernemers 7 jaar. Hierdoor lijkt het interessanter voor IB-­‐ondernemers om zonnepanelen aan te schaffen, maar dit is niet zo. Doordat de zonnepanelen energiebesparing opleveren, zal de winst gaan toenemen. Deze is weer voor VPB-­‐ ondernemers minder belast, waardoor het voordeel op lange termijn groter is.

Dit is afhankelijk van de soort onderneming:

  1. IB-­‐ondernemers. Dit zijn ondernemers die belastingplichtig zijn volgens de inkomstenbelasting. De belasting kan variëren tussen de 33% en 52% en ligt meestal op 42%.
  2. Ondernemers met een BV. Deze ondernemers zijn belastingplichtig volgens de vennootschapsbelasting en betalen hiervoor een tarief tussen de 20 en 25%.

Naast de teruggaaf van BTW (21%) hebben ondernemers de volgende fiscale voordelen:

  1. Afschrijving op de investering (20% gedurende 5 jaar, dus 100% totaal)
  2. Energie Investeringsaftrek (41,5% aan te vragen bij agentschap.nl)
  3. Kleinschaligheidsaftrek (28 % van de investering met een maximum).

In totaal mag er dus, naast het BTW-­‐voordeel, maar liefst 169,5% van de investering fiscaal in mindering brengen.

Voor agrarische bedrijven geldt er een provinciale subsidie voor het saneren van een asbestdak in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen. Deze subsidie is per provincie verschillend. Informatie kan worden opgevraagd bij de betreffende provincie.

  1. Vamil (willekeurige afschrijving van 100% op de investering
  2. MIA (Milieu Investeringsaftrek) van 36% van de investering.

Totaal kan er dus 136% van de investering in mindering op de fiscale winst worden gebracht.

Dit is een aansluiting waarbij de meterkast is afgezekerd op meer dan 3 x 80 Ampere. Dit is belangrijk omdat voor een grootverbruikaansluiting de salderingsregeling niet geldt. Ondernemers met een grootverbruikaansluiting krijgen daarmee uitsluitend het kale tarief terugbetaald over hetgeen ze terugleveren aan het net. Informatie over de installatie kan worden opgevraagd bij de netbeheerder.

Ja, in de zakelijke markt geldt dezelfde salderingsregeling als in de particuliere markt. De salderingsregeling geldt niet bij een grootverbruikersaansluiting. Dit is een aansluiting van meer dan 3 x 80A.

Dit is maximaal 6 weken nadat de (eerste) betaling binnen is. Normaal gesproken hebben wij de materialen echter op voorraad.

Indien u de montage door ons laat verzorgen, dient er 50% bij opdracht te worden betaald. De overige 50% dient binnen 7 dagen na plaatsing aan ons te worden betaald.

Indien u een doe-­‐het-­‐zelf pakket bij ons bestelt, moet het volledige bedrag vooraf worden voldaan. Na ontvangst van de betaling verzenden wij het pakket.

Nee, dit is niet nodig. De panelen kunnen op de bestaande opstalverzekering worden mee verzekerd. Wel moet de verzekeraar hiervan op de hoogte worden gebracht. Er zijn verzekeraars die zonnepanelen niet of beperkt mee verzekeren. In dat geval kan er een aparte zonnepanelen verzekering worden gesloten.

De afmeting van de panelen is zeer waarschijnlijk kleiner (1,3M2).

Doordat de BTW over de aanschaf kan worden terug gevraagd bedraagt deze normaal gesproken slechts 5 tot 6 jaar. Door de waardestijging van de woning is de feitelijke terugverdienperiode nog korter.

Afhankelijk van het systeem ligt het gegarandeerde rendement tussen de 8% en 12% per jaar. Door de stijging van de energieprijzen zal dit rendement jaarlijks toenemen. Daarbij is de BTW-teruggaaf en de waardestijging van de woning niet in het rendement opgenomen, waardoor het rendement feitelijk hoger ligt.

Indien wij de montage voor u verzorgen, wordt in ons tarief uitgegaan dat de bekabeling van de omvormer naar de meterkast maximaal 2 uur in beslag neemt. Indien dit langer is, rekenen wij een meerwerk van € 45,-­‐ per uur.

Op de site www.energiesubsidiewijzer.nl kunt u onder leningen vinden of er in uw woonplaats de duurzaamheidslening wordt verstrekt. Vanzelfsprekend kunt u dit ook bij ons navragen.

Om investeringen in duurzame energie te bevorderen bieden een aantal provincies en gemeenten een duurzaamheidslening aan. Hierdoor heeft u de mogelijkheid om tegen een zeer laag rentetarief (1,8% voor 10 jaar vast (mei 2013)) te investeren in zonnepanelen. Dit is interessant omdat het bedrag aan rente en aflossing hiermee altijd lager is dan uw energiebesparing en u daardoor zonder eigen geld maandelijks een bedrag overhoudt aan uw zonnepanelen.

Ja, er is sprake van woningverbetering en daarom is de rente fiscaal aftrekbaar mits er een aflossingscomponent in de lening aanwezig is.

Nee. De maximum bedragen voor een NHG financiering blijven gehandhaafd.

Ja, NHG biedt de mogelijkheid om € 8.000,-­‐ extra te financieren boven de inkomenstoets voor duurzame besparingen. Achtergrond hierbij is dat de stijging van de woonlasten hiermee lager is dan de energiebesparing en de klant een netto voordeel heeft.

Indien de financiering niet onder NHG voorwaarden wordt verstrekt, biedtING de mogelijkheid om buiten de inkomenstoets € 6.500,-­‐ extra mee te financieren voor duurzame energiebesparing.

Ja, indien er overwaarde is kan het sowieso worden meegefinancierd. Ook kan dit door middel van een bouwdepot met waarde voor en na verbouwing. In dat geval zullen de panelen waarschijnlijk niet volledig kunnen worden gefinancierd.

Ja, indien er overwaarde is kan het sowieso worden mee gefinancierd. Ook kan dit door middel van een bouwdepot met waarde voor en na verbouwing. In dat geval zullen de panelen waarschijnlijk niet volledig kunnen worden gefinancierd.

U moet de netbeheerder via www.energieleveren.nl op de hoogte brengen dat de panelen zijn geplaatst. Ook adviseren wij uw opstalverzekeraar in te lichten dat er zonnepanelen op uw dak geplaatst zijn. Tevens kunt u de BTW terugvragen bij de belastingdienst. Indien gewenst kunt u dit door ons laten verzorgen.

Indien de huidige meter niet geschikt is voor teruglevering rekent Enexis geen kosten en er kan daarom gratis een slimme meter worden aangevraagd. Dit kan op telefoonnummer 088-­‐8576775 of via mailduurzaam.produceren.kv@enexis.nl.

De meeste meters wel, maar er zijn een aantal uitzonderingen:

  • Meters met een draaischijf met een terugloopblokkering (in 2% van de gevallen). Dit kan pas na aansluiting door de monteur geconstateerd worden.
  • Analoge meters zonder draaischijf
  • Digitale meters zonder terugleverregistratie.

In deze gevallen moet er bij de netbeheerder een slimme meter worden aangevraagd. Deze is gratis bij Enexis. Liander rekent € 72,60.

Het vastrecht bij een 3 x 25 Ampere is hetzelfde als bij een 1-­‐fase installatie. Pas bij een hogere afzekering (vanaf 3 x 35A) geldt er een hoger vastrecht. Daarom adviseren wij om bij ombouw naar een 3-­‐fase installatie, indien mogelijk, niet hoger af te zekeren dan 3 x 25A.

De huidige 1-­‐fase omvormers gaan tot maximaal 5.200 kWh. Hierdoor kunnen er bij de 260 Wp panelen maximaal 20 panelen, en bij de 240 Wp panelen maximaal 22 panelen, op een 1-­‐fase installatie worden geplaatst en . Vanaf 20 panelen moet er bij de 260 Wp zonnepanelen daarom een 3-­‐fase installatie zijn om er een 3-­‐fase installatie op te kunnen plaatsen. Omdat grotere installaties alleen bij grote woningen kunnen worden geplaatst, is er in de meeste gevallen al een 3-­‐fase installatie aanwezig.

U kunt dit opvragen bij uw netbeheerder. Bij opgaven van postcode en huisnummer kunnen zij informatie geven over de meter. Op www.aansluitingen.nl kan teruggevonden worden wie de netbeheerder is. Bij het ingeven van het adres komt ook de EAN-­‐code naar voren. Deze wordt soms gevraagd bij het vragen naar de afzekering van de meterkast.

Dit hangt af van de hoofdzekering. In standaardwoningen is dit 25A, 35A of 40A.

De aansluiting van de hoofdzekering moet gedeeld worden door 1,6 en vervolgens maal het voltage worden gedaan. Indien de hoofdzekering bijvoorbeeld is afgezekerd op 40A wordt de groepenkastzekering 40A/1.6= 25A. De maximaal in te voeden zonnestroom op deze groep is dan 25A x 230V = 5.750 W. In de particuliere markt kan er normaal gesproken alleen een probleem ontstaan indien de meterkast is afgezekerd op 1 x 25A. In dat geval kan er namelijk maximaal (25/1.6=) 16A x 230V = 3.680 Wp. Bij een wat grotere aansluiting moet de netbeheerder de meterkast uitbreiden. Een uitbreiding naar 1 x 35A is meestal gratis.

Ja, dit is wettelijk verplicht vanaf 3 panelen. Indien deze niet aanwezig zijn worden deze door de monteurs gemaakt. Dit zit in de prijs indien u de montage door ons laat verzorgen.

Nee, dit is verboden.

Dit heeft te maken met de wind. Hoe lager de panelen staan, hoe minder wind eronder kan komen.

Dit is afhankelijk van de hellingshoek. Wij werken met 2 hellingshoeken, namelijk 15 en 0 graden. Bij 15 graden is de afstand tussen de rijen 80 centimer en bij 30 graden is dit 130 centimeter . Voor het rendement is plaatsing op 30 graden beter, maar de tussenruimte moet dan groter worden. Bij een plaatsing op 15 graden kan er soms een extra rij geplaatst worden omdat er minder ruimte tussen de rijen hoeft te zitten. Op de site www.visualtrig.com kunt u zelf precies de hoogte van het paneel berekenen bij het aantal graden dat wordt ingegeven.

Vuistregel is dat de oppervlakte van het dak door twee gedeeld moet worden en dit moet vervolgens worden gedeeld door de oppervlakte van de panelen (1,67m2). Bij een dak van 55M2 kunnen er dus ongeveer 55/2/1,67= 16 panelen geplaatst worden.

Bij het plaatsen van panelen op een hellend dak moet altijd minimaal de bovenste en onderste rij dakpannen vrijgelaten worden. Indiend de bovenste rij dakpannen is vastgemetseld aan de nok, dan moeten de bovenste twee rijen worden vrijgehouden.. Voor de zijkant geldt dat de panelen binnen het dakvlak moeten blijven.

Bij een hellend dak zullen er vrijwle nooit problemen ontstaan bij het plaatsen van zonnepanelen. Bij platte daken moet er wel goed gekeken worden. Het systeem op platte daken wordt verzwaard met betontegels. In dat geval is de dakbelasting tussen de 60 en 80 kg per m2. In zijn algemeenheid geldt dat de meeste daken goed berekend zijn op het plaatsen van zonnepanelen. Gezond verstand is vaak een goede raadgever. Als een dak al wankel is of als er niet door een volwassen iemand over het dak gelopen kan worden, kunnen er geen panelen worden geplaatst. Bij twijfel, zal er een stabiliteitsstudie van het dak moeten worden gemaakt.

Ja, dit is mogelijk met een grondkabel. De voorschriften zijn dan wel dat de kabel minimaal 50 centimeter onder de oppervlakte moet liggen, zodat deze altijd vorstvrij ligt.

Ja, het is geen bezwaar om de kabel via de buitenmuur te laten lopen. Vaak wordt dit met een kabelgoot gedaan die langs de regenpijp loopt, zodat het netjes is weggewerkt.

Indien u heeft gekozen voor een doe-­‐het-­‐zelf pakket leveren wij wel de solarkabel (kabel van panelen naar omvormer) maar niet de YMVK-­‐kabel. Uiteraard kunt u deze tegen meerprijs bijbestellen. Indien u de montage inclusief aansluiting op de meterkast door ons laat verzorgen, leveren wij alle bekabeling mee.

Ja, indicatief gelden de volgende kabels bij de diverse afstanden:

tot 18 meter YMVK 3 x 2,5mm
van 18 meter tot en met 28 meter YMVK 3 x 4 mm
van 28 meter tot en met 44 meter YMVK 3 x 6 mm
van 44 meter tot en met 74 meter YMVK 3 x 10 mm

Bij 3-­‐fase omvormers moet er sowieso minimaal een YMVK 3 x 4 mm kabel geplaatst worden.

Er zitten 3 kabels van 2,5MM2 in 1 kabel. Totaal dus 7,5mm2. Indien er een loze leiding loopt, wordt dit hierin verwerkt. Anders loopt het langs de muren. Kabel kan ook aan de buitenkant van de muur worden getrokken. Vanaf 20 panelen, en bij langere afstanden, moet de kabel minimaal 3 x 4mm2 zijn.

Bij een plat dak worden de panelen geplaatst op een triangel. Er worden 2 panelen op 1 triangel geplaatst en heeft u bij een rij altijd 1 triangel meer nodig, dus bij 5 panelen heb je 6 triangels nodig.

De panelen worden door middel van een tussenklem aan elkaar vastgezet en vervolgens worden er aluminium profielen aan de achter-­‐ en/of onderkant geplaatst. Tussen deze profielen worden betontegels geplaatst om het geheel te verzwaren.

Omdat de panelen naast elkaar worden vastgezet met een tussenklem, is de afstand tussen de panelen 2 cm.

De dakhaken zijn van RVS en de montagerails zijn van aluminium.

We gebruiken hiervoor verstelbare dakhaken. Vervolgens worden de rails hieraan bevestigd en worden de panelen aan de rails bevestigd.

De DC-­‐switch beveiligt de gelijkstroom. De omvormer heeft tevens een ingebouwde beveiliging tegen overbelasting door de wisselstroom. Dit wordt “islanding” genoemd.

De DC-­‐switch zit op de omvormer en zorgt er voor dat het gelijkstroomsysteem (zonnepanelen naar omvormer) uitgezet kan worden. Ook bij overbelasting schakelt het systeem automatisch uit. De DC-­‐switch is daarom verplicht.

De Wifi module wordt gevoed vanuit een stopcontact en vervolgens met een netwerkkabel aan de omvormer verbonden. Het is daarom belangrijk dat de Wifi module zowel in de buurt van een stopcontact als bij de omvormer geplaatst wordt. De Wifi module maakt vervolgens een draadloze verbinding met de router.

Ja, er kan een Wifi module tegen meerprijs worden aangeschaft.

Omdat het apparaat warmte afgeeft, moet er voldoende ruimte zijn om deze warmte kwijt te raken. Houd er daarom rekening mee dat er minimaaal 30 centimeter ruimte moet zitten aan de zij-­‐ onder-­‐ en bovenkant.

Ja, daar is de omvormer voor geschikt. Wel geldt dat het verstandig is er iets om heen te maken (van hout bijvoorbeeld), zodat de omvormer goed beschermd blijft tegen weersinvloeden. Houd in dat geval de onderkant vrij om het apparaat zijn warmte kwijt te laten kunnen.

Actieve koeling betekent dat er met een ventilator wordt gekoeld. Naast het feit dat dit iets meer geluid geeft, is het grote verschil dat een ventilator stof aantrekt en daardoor gaat de omvormer eerder stuk. Bij passieve (of convectiekoeling) wordt er gekoeld met componenten en speelt het probleem niet. Wij hebben daarom gekozen voor passieve koeling en kunnen daarom ook 10 jaar garantie geven op de omvormer. Bij 3-­‐fasen omvormers (vanaf 20/22 panelen) is er wel sprake van actieve koeling.

Dit betekent dat er in feite 2 omvormers in 1 apparaat zitten. Hierdoor kun je 2 systemen los van elkaar laten werken. Vanaf 11 panelen leveren we de SL3300-­‐T omvormer met een Dual Mpp. Wel moeten er minimaal 4 panelen (260Wp) of 5 panelen (240 Wpp) per MPP aansluiting gemaakt worden.

In ieder geval moet er per dak een apart circuit worden gemaakt. Bij een installatie op een hellend en plat dak is het vanaf 11 panelen mogelijk dit op één omvormer te installeren met twee strings. Indien er op drie daken geïnstalleerd moet worden, zullen er wel minimaal 2 omvormers moeten worden geïnstalleerd. Neem bij twijfel hierover contact met ons op.

De bekabeling van een systeem geeft een rendementsverlies. Hoe langer de kabel, hoe groter het rendementsverlies. Het verlies in rendement door de bekabeling van de gelijkstroom (DC) is groter dan het verlies in rendement door de bekabeling in de wisselstroom (AC). Daarom moet de bekabeling van de panelen naar de omvormer zo kort mogelijk zijn.

Een systeem van zonnepanelen levert een gelijkstroom laagspanning op. Dit is niet geschikt voor het huidige netwerk van elektriciteit. De omvormer zorgt ervoor dat gelijkstroom laagspanning wordt omgezet naar wisselstroom en aangesloten wordt op het elektriciteitsnetwerk.

Ja, op uw verzoek kunnen we het complete TÜV keuringsrapport aanleveren. Hierin staat dat de panelen voldoen aan de meest strenge eisen. Het keuringsrapport is van juni 2012 en daarmee zeer recent.

De panelen zijn getest door TÜV in Duitsland en hebben het CE keurmerk.

Ja, hierop zijn de panelen uitgebreid getest.

Ja, hier zijn de panelen tegen beveiligd. Ook geruchten dat zonnepanelen in Nederland spontaan in brand kunnen vliegen, zijn niet op feiten gebaseerd. Dit is tot op heden nog nooit gebeurd.

Schaduw zorgt ervoor dat het rendement met zo’n 30% verlaagd wordt. Omdat de panelen aan elkaar gekoppeld zijn, zal schaduw op 1 paneel het rendement van het hele systeem verlagen. Schaduw moet daarom altijd zo veel mogelijk vermeden worden.

De zonnepanelen zijn aan elkaar gekoppeld waardoor de zwakste schakel het rendement van het geheel bepaalt. Hierdoor zal een negatieve tolerantie van 1 paneel het hele systeem meenemen.

Bij het testen van de panelen wijken de cellen altijd iets af van de standaard. Naar boven toe is dit positieve tolerantie en naar beneden is dit negatieve tolerantie. In de regel is de tolerantie bij panelen tussen de 3% en 5%.

Dit heeft te maken met het produktieproces. Monokristallijne panelen worden uit 1 stuk silicium gemaakt en polykristallijne uit meerdere stukken. Monokristallijnen panelen hebben daardoor een beduidend hogere kwaliteit. De cel-­‐efficiency ligt daarmee hoger dan de efficiency van polykristallijne panelen. Ook zijn polykristallijne cellen blauw en monokristallijne panelen grijs. Hierdoor hebben zwarte polykristallijne panelen toch een enigszins blauwe gloed.

Dit is in principe niet mogelijk bij een zelfde omvang van het paneel. Er zijn echter ook partijen die rekenen met het celrendement (cell efficiency). Hierbij wordt geen rekening gehouden met het verlies van het paneel zelf (de lijst en de stukken tussen de cellen die geen rendement leveren). Vergelijk dus nooit modulerendement met celrendement.

Dit bereken je door het aantal Wp van een paneel te delen door de oppervlakte van het paneel in meters. De uitkomst deel je vervolgens door 10. Een paneel met 260Wp en een oppervlakte (lengte x breedte) 1,67M2 heeft een rendement van (260/1,67)/10 = 15,6%.

Bij de ComfortLine (260 Wp per paneel) is de omvang 1580 mm x 1060 mm. De dikte is 45mm. Bij de Ecoline (240 Wp) is de omvang 1650 mm x 992 mm. Hier is de dikte 40mm.

Dit lijkt zo, maar dit komt omdat de heffingskorting van het totaalbedrag wordt afgehaald op de energierekening. Omdat deze heffingskorting ook uitbetaald wordt als er zonnepanelen worden geplaatst, moet deze heffingskorting eruit gehaald worden om het juiste tarief van de besparing te zien.

Het tarief is als volgt opgebouwd:

1 Kale leveringstarief € 0,06
2 Energiebelasting € 0,1196
€ 0,1796
3 BTW (21%) € 0,0366
Totaal  € 0,2173

Afgerond is dit € 0,22 per kWh.

 

Ja, per huishouden/aansluiting geldt er een korting op energiebelasting van € 385,53 (2013).

Dit bedrag wordt verrekend op de energierekening en is ongeacht het verbruik. Indien de elektriciteit volledig door zonnepanelen wordt opgewekt, zal het bedrag van de heffingskorting dus worden uitbetaald.

Energiebelasting wordt geheven over iedere kWh elektriciteit. De heffing is als volgt:

0 t/m 10.000 kWh € 0,1196
10.000 t/m 50.000 kWh € 0,0469
> 50.000 kWh € 0,0125

Hierover komt nog een BTW-­‐heffing. In de consumentenmarkt zal er vrijwel altijd het hoogste tarief verschuldigd zijn.

Het hebben van een energielabel is verplicht bij de verkoop van de woning. Op termijn

zal dit wettelijk worden afgedwongen doordat de notaris de overdracht niet mag laten plaatsvinden zonder energielabel. Belangrijker is nog dat de overheid naar een systeem werkt op basis van “ de vervuiler betaalt”. Dit betekent dat energiezuinige huizen in de toekomst minder belast gaan worden.

Vaak verbetert het energielabel met één stap. Het energielabel hangt samen met het verbruik van energie. Met zonnepanelen wordt zelf duurzame energie geproduceerd, waardoor het netto verbruik daalt. Wat de gevolgen precies zijn, is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid energie die geproduceerd wordt met de zonnepanelen, eventuele andere energiebesparende maatregelen en het huidige energielabel.

Ja, in de energie wet is opgenomen dat energieleveranciers verplicht zijn de opgewekte

elektriciteit te salderen met het eigen verbruik. Dit betekent dat er over de opgewekte elektriciteit precies dezelfde vergoeding betaald wordt als het tarief waarvoor wordt geleverd. Indien iemand meer opwekt dan het eigen verbruik wordt er over het meerdere een “redelijke” vergoeding betaald door de energieleveranciers. Dit is het kale inkoop tarief van de leveranciers zonder de energie belasting en BTW (voor consumenten). In zijn algemeenheid moet daarom gesteld worden dat het niet te adviseren valt om meer op te wekken dan het eigen verbruik op jaarbasis., zodat de teruglevering altijd tegen het hoge tarief inclusief energiebelasting en BTW (voor consumenten) plaatsvindt.

Nee, indien de zonnepanelen worden geplaatst op het dak heeft u geen vergunning nodig. Uitzonderingen hierbij zijn monumenten en gebouwen met een beschermd stads-­‐ of dorpsgezicht. Neem bij twijfel altijd vooraf contact op met de gemeente.

Wel geldt dat bij hellende daken de panelen niet uit mogen steken en dat er bij platte daken zo’n 50 centimeter uit de dakgoot gebleven moet worden.

Het beste kunnen de panelen tussen de 20 en 40 graden worden geplaatst. Op een plat dak worden de panelen ook wel eens in een hoek van 15 graden geplaatst. Dit levert een rendementsverlies van zo’n 2%, maar hierdoor kunnen er meer panelen worden geplaatst.

De richting naar het zuiden is ideaal, maar ook plaatsing richting het oosten of het westen is goed mogelijk. Een dak op het noorden, noordoosten of noordwesten is niet geschikt. Schaduw door bomen, huizen enz. moet zo veel mogelijk vermeden worden.

Afhankelijk van de ligging kan een zonnepaneel tussen de 80% en 90% rendement terugleveren aan het netwerk. Dit betekent dat een PV-­‐systeem dat 1.000 Wp (dit is de aanduiding voor stroom van zonne-­‐energie) per jaar levert, een opbrengst tussen de 800 kWh en 900 kWh biedt.

Ja, de zon hoeft niet te schijnen om toch rendement te hebben. Zonnepanelen werken op licht en ook als het bewolkt is, wekken zonnepanelen energie op. In Spanje leveren zonnepanelen bijvoorbeeld maar 1,5 x meer rendement op dan in Nederland. Per vierkante meter bedraagt het straalvermogen van de zon in Nederland gemiddeld 1.000 kWh per vierkante meter aan rechtstreekse en onrechtstreekse zonnestraling.